تحقیق فوتوشیمیایی محلول سولفانیلیک اسید با تابش مستقیم نور فرابنفش

تحقیق فوتوشیمیایی محلول سولفانیلیک اسید با تابش مستقیم نور فرابنفش
رشته تحصیلی : شیمی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 21

حجم فایل (به کیلوبایت) : 320

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4500 تومان

خرید و دانلود

تجزیه فوتوشیمیایی محلول های محتوی سولفانیلیک اسید با استفاده از تابش مستقیم نور فرابنفش

فهرست:
چکیده
واژه های کلیدی
Abstract
مقدمه
شکل1: فرمول گسترده سولفانیلیک اسید
کارهای تجربی
الف- وسایل و مواد
ب- روش کار
شکل2: طیف جذب فرا بنفش- مرئی محلول های محتوی سولفانیلیک اسید
بر حسب طول موج در زمانهای مختلف تابش
شکل3: نمودار کالیبراسیون برای تعیین غلظت سولفانیلیک اسید
بحث و نتایج
شکل 4: تغییرات میزان تبدیل سولفانیلیک اسید بر حسب زمان در حضور و غیاب کاتالیزور
الف- اثر غلظتهای اولیه
شکل 5: میزان تبدیل سولفانیلیک اسید بر حسب زمان در غلظتهای اولیه مختلف
ب- اثر pH
شکل 6: میزان تبدیل سولفانیلیک اسید برحسب pH در زمانهای مختلف
ج- اثر دما
شکل 7: میزان تبدیل سولفانیلیک اسید بر حسب زمان در دماهای مختلف
د- بررسی تغییرات معیار COD و طیف  FT-IR
شکل 8: تغییرات مقدار COD بر حسب زمان در دو دمای مختلف
شکل 9: طیف  FT-IRنمونه قبل از تابش نور فرا بنفش
شکل 10: طیف  FT-IRنمونه بعد از تابش نور فرا بنفش
نتیجه گیری
منـابع
----------
در این تحقیق بر روی تجزیه فوتوشیمیایی سولفانیلیک اسید در محلول های مائی کار شده است.